• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

MISJA I WIZJA SZKOŁY

Email Drukuj PDF

Motto szkoły:

 Najważniejszym celem w nauczaniu jest wykształcenie zdolności niezależnego myślenia i formułowania niezależnych myśli”

( Albert Einstein)

 

Misja Szkoły

Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego, jest szkołą która:

* zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby

* rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i udział w różnorodnych konkursach

* upowszechnia zdrowy styl życia kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne

* wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu, przestrzega praw człowieka, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej

* systematycznie tworzy własną historię i tradycje, - rozwija uczniowski ceremoniał

* dąży do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery, akceptacji i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się z różnych środowisk społecznych

* jest przyjazna dla ucznia, rodziców, nauczycieli

* wspomaga wychowawczą rolę rodziny, współpracując z rodzicami/opiekunami prawnymi w procesie kształcenia i wychowania

* gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

* umożliwia dostęp do szkoleń, kursów, zdobywanie dodatkowych kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy

* przygotowuje do egzaminów zewnętrznych

* stwarza warunki do kreatywnego spędzania wolnego czasu na obozach i poligonach

* współpracuje z firmami i instytucjami państwowymi

* gwarantuje praktyki zawodowe

 WIZJA SZKOŁY

Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach, to szkoła, która jest:

* bezpieczna, funkcjonalna, nowoczesna, przyjazna uczniom , nauczycielom i rodzicom 

* przekazująca wiedzę, wychowująca oraz kształcąca umiejętności, pozwalające uczniom kontynuować naukę i zaistnieć w warunkach silnej konkurencji na rynku pracy i we współczesnej zintegrowanej Europie

* współpracująca ze środowiskiem lokalnym , podejmująca współpracę zagraniczną w ramach programów europejskich oraz wymian międzyszkolnych

* ucząca otwartości na wartości kultury Polski, Europy i świata
- ucząca tolerancji , szacunku do tradycji, historii , kultury, poglądów innych ludzi oraz współczesnego patriotyzmu

* kształtująca postawy proekologiczne i prozdrowotne

* absolwent szkoły zna języki obce

* uczniowie mają zapewnioną opiekę pedagogiczną