Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.gostek.eu

Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;

- część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. (TAB (idź do przodu), Shift+TAB (idź do tyłu), Enter (wybierz), Alt+F4(wyjdź/zamknij), strzałki góra-dół (przewijanie strony), Ctrl+ "+" (powiększanie strony), Ctrl+ "-" (pomniejszanie strony))

Na stronie internetowej można używać powiększania - pomniejszania tekstu menu, tytułów - górny prawy róg strony - litery A plus, A, A minus.

Pułapki klawiaturowe - wykluczone.

Konsekwentna nawigacja – wdrożona w całym serwisie.

Nawigacja - spójna i logiczna w całym serwisie..

Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

Fokus oraz tabindex - prawidłowo wdrożone; każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie lub wyróżniające tło na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.

Kontrast - wymaganie spełnione.

Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony.

Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec.

Na stronie internetowej nie ma dźwięków uruchamiających się automatycznie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Martyna Kwiatkowska, m.kwiatkowska@gostek.eu. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 032/ 330 - 97 - 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.W razie braku dostępności jakiegokolwiek elementu strony internetowej prosimy o zgłoszenie tego faktu - jest możliwość kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, mailowego. To także możliwość dostarczenia dokumentu w innym formacie np. tekstowym. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Częstochowskiej, prowadzą do niego schody oraz podjazd dla osób nipełnosprawnych na wózkach.Przez drzwi wejściowe i zaraz następne można przejechać wózkiem. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na terenie szkoły od strony ulicy Fabrycznej jest wjazd na parking z dużą ilością miejsc parkingowych z którego można w jednym poziomie dostać się do wejścia głównego szkoły i do pochylni dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki, pochylnie lub dźwigi dla niepełnosprawnych). Na parterze można swobodnie poruszać się po korytarzach oraz jest dostęp dla niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń (woźnej, sekretariat, gabinet dyrektora, bibliteka, pokój nauczycielski, sale lekcyjne, szatnie, patio). Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku są wyraźnie oznaczone drogi komunikacji do różnych pomieszczeń w tym drogi ewakuacyjne. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aktualnie trwają prace nad zwiększeniem stopnia dostępności.