• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

MATURA

Email Drukuj PDF

 

MATURA

Wszystkie niezbędne informacje na temat egzaminu maturalnego są dostępne na stronach:

www.cke.gov.pl  oraz www.oke.jaworzno.pl

 

HARMONOGRAM MATUR --->>> 

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE DOZWOLONE NA MATURZE --->>> 

 WYKAZ KONKURSÓW I OLIMPIAD UPOWAŻNIAJĄCYCH DO ZWOLNIENIA Z PRZEDMIOTU MATURALNEGO --->>>

ORGANIZACJA MATUR --->>>

 

 W 2022 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w pkt 2.1.7a, nie musi przystąpić absolwent: a. 4-letniego technikum z lat 2006–2022 albo b. branżowej szkoły II stopnia z roku 2022, który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum, jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika.


 2.6. INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW 4-LETNICH TECHNIKÓW (Z LAT 2006–2022) I BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA (Z 2022 R.)


1. W 2022 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006–2022) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum (z 2022 r.), nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli posiadają:


a. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo


b. dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo


c. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo


d. certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo e. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji zawodowych, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, umożliwiające uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.


2. Osoby, o których mowa w pkt 2.6.1., w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazują fakt posiadania dokumentów wymienionych w pkt 2.6.1.


3. Osoby, o których mowa w pkt 2.6.1., w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego mogą dodatkowo zadeklarować przystąpienie do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

4. Absolwent 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 20 kwietnia 2022 r. uzyskał dokumenty wymienione w pkt 2.6.1., może złożyć dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi OKE, do którego składał deklarację maturalną, pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Pisemną informację (załącznik 5b) należy złożyć nie później niż do 20 kwietnia 2022 r. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację do dyrektora OKE. 5. Jeżeli absolwent 4-letniego technikum wniósł (do 7 marca 2022 r.) opłatę za przystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a następnie spełnił warunek, o którym mowa w pkt 2.6.4., wówczas dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwalnia z urzędu tego absolwenta z tej opłaty, a wniesioną opłatę zwraca na numer konta wskazany przez absolwenta.

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 POLECAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ:

INFORMATORY - MATURA --->>>

Deklaracja do egzaminu maturalnego - elektroniczna - nowe przepisy --->>>

Zbiór instrukcji dotyczących składania e-deklaracji --->>> 

 

NOWA STRONA Z ARKUSZAMI MATURALNYMI --->>>

 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, że wszystkie przybory i materiały pomocnicze  w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku, które są określone jako "zapewnia zdający lub szkoła" - zapewnia zdający, czyli każdy zdający przynosi własne przybory i materiały pomocnicze. Przybory i materiały pomocnicze określone jako "zapewnia szkoła" - zapewnia szkoła -  i tych przyborów i materiałów pomocniczych zdający nie musi sobie zapewnić.

 

 

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo / fakultatywnie

Zapewnia*

biologia

linijka

fakultatywnie

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo

szkoła

chemia

linijka

fakultatywnie

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo

szkoła

fizyka

linijka

fakultatywnie

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo

szkoła

geografia

linijka

obowiązkowo

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

lupa

fakultatywnie

zdający

historia

lupa

fakultatywnie

zdający

historia sztuki

lupa

fakultatywnie

zdający

historia muzyki

lupa

fakultatywnie

zdający

odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami

obowiązkowo

zdający

informatyka

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

język polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

matematyka

linijka

obowiązkowo

zdający

cyrkiel

obowiązkowo

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

Wybrane wzory matematyczne

obowiązkowo

szkoła

wiedza o społeczeństwie

kalkulator prosty**

fakultatywnie

zdający

 * Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.

 ** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

3.       Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używali w procesie dydaktycznym.

 

Uprawnieni do dostosowania

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo / fakultatywnie

Zapewnia*

osoby niesłyszące

słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

osoby słabosłyszące

odtwarzacz płyt CD ze słuchawkami w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego (jeżeli dostosowanie takie zostało przyznane)

obowiązkowo

zdający

osoby niewidome i słabowidzące

sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu)

obowiązkowo

szkoła

osoby słabowidzące

przybory optyczne, z których zdający korzysta na co dzień

fakultatywnie

zdający

osoby, o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe5 (cudzoziemcy)

słownik dwujęzyczny (język polski – język rodzimy i język rodzimy – język polski) w wersji papierowej lub elektronicznej (z wyjątkiem egzaminu z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego)

fakultatywnie

zdający

wszyscy uprawnieni do dostosowania

komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane

obowiązkowo

szkoła

 

 * Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.

4. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

5. W przypadku utrzymania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z COVID-19, wszyscy zdający – w zależności od przyjętych rozwiązań prawnych – mogą lub muszą korzystać ze środków bezpieczeństwa osobistego, np. maseczek, płynów dezynfekcyjnych