• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kolejarze otwarci na przyszłość w Europie


 

 Regulamin rekrutacji uczestników do projektu 

„Kolejarze otwarci na przyszłość w Europie”

 

Nr projektu 2018-1-PL01-KA102-049442

§ 1

Przepisy ogólne

 1.  Projekt pt. „Kolejarze otwarci na przyszłość w Europie” jest realizowany przez Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach, zwany dalej organizacją wysyłającą, działającą w partnerstwie z Educare Et Labora w Czechach, zwaną dalej organizacją przyjmującą.
 2. Projekt jest realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
 3. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr 2018-1-PL01-KA102-049442 zawartej w dn. 07.09.2018r. pomiędzy Powiatem Zawierciańskim/Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach, a Fundacją Rozwoju Sytemu Edukacji w Warszawie.
 4. Projekt jest realizowany w terminie 01.08.2018 – 31.08.2019.
 5. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych, społecznych i językowych oraz zwiększenie szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy 36 uczniów  Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach.
 6. Celem szczegółowym w odniesieniu do uczniów jest zapoznanie się z nowymi osiągnięciami technologicznymi i europejskimi standardami zarządzania przedsiębiorstwem, możliwość rozwoju osobistego a także zwiększenie świadomości międzykulturowej.
 7. Celem szczegółowym w odniesieniu do szkoły jest: poprawa kształcenia Zespołu Szkół, podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników, rozwijanie dalszej współpracy międzynarodowej.
 8. Projekt przyniesie też wymierne rezultaty partnerowi, takie jak: podniesienie wiedzy o polskim systemie kształcenia i zdobycie doświadczenia w zakresie organizacji staży dla uczniów szkół zawodowych.
 9. Cele będą realizowane poprzez organizację staży dla 36 uczniów (uczestników mobilności) z organizacji wysyłającej w czeskich przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych kierunkami kształcenia. Projekt realizowany będzie w dwóch mobilnościach.
 10. Regulamin rekrutacji do projektu  określa w szczególności:

a)    grupę docelową,

b)   kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji,

c)    wymagane dokumenty,

d)   prawa i obowiązki uczestników,

e)    zasady rezygnacji z projektu.


11.   Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do kompetencji organizacji wysyłającej i będą prowadzone przez koordynatora projektu.

12. Biuro projektu mieści się w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach,  ul. Fabryczna 1 A , 42-450 Łazy.

13.   Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej: http://www.gostek.eu/.

 

 

§ 2

Grupa docelowa

1. 36 uczniów II lub III klasy z Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach, w tym:

a) 18 osób kształcących się w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego

b) 18 osób kształcących się w zawodzie technik transportu szynowego

2. Pierwszeństwo w rekrutacji maja uczniowie klasy III , ze względu na egzamin zawodowy, który odbędzie się w tym roku szkolnym.

§ 3

Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji

I. Warunki ogólne

1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala organizacja wysyłająca.

2. Rekrutacja trwa min. 2 tygodnie, z możliwością przedłużenia do trzech. Rozpoczyna się w miesiącu wrześniu 2018 r. dla pierwszej mobilności i w listopadzie 2018 dla drugiej mobilności. Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zgłoszeń do projektu zostaje podana w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

3. Rekrutację przeprowadzi komisja 3-osobowa w składzie: koordynator projektu, dyrektor szkoły oraz nauczyciel języka angielskiego.

4. Organizacja wysyłającą ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie ogłoszenia w widocznym miejscu w budynku szkoły wraz z regulaminem.

5. Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik 1 do niniejszego regulaminu.

6. Formularze zgłoszeniowe uczniów niepełnoletnich dodatkowo winien podpisać opiekun prawny.

7. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę jedynie kryteria opisane w pkt. II i III . Na wybór uczestników nie będzie miało wpływu ich wyznanie, światopogląd, pochodzenie, itp. W projekcie mogą wziąć udział na tych samych zasadach zarówno chłopcy jak i dziewczęta.

8. Uczniowie (opiekunowie prawni) mają prawo wglądu w dokumentację rekrutacyjną ich dotyczącą.

9. Każda osoba dokonująca zgłoszenia do udziału w projekcie jest zobowiązana do podpisania oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – brak zgody uniemożliwia wzięcie udziału w projekcie (załącznik nr 2) oraz klauzuli informacyjnej realizowanej w związku a art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) (załącznik nr 3).

II. Rekrutacja  - weryfikacja kryterium podstawowego

1. Sprawdzone zostanie czy formularze zgłoszeniowe zostały prawidłowo wypełnione oraz czy kandydaci uczą się w II lub III klasie na kierunkach określonych w § 2. Osoby z innych kierunków zostaną odrzucone. Pozostali zostaną podzieleni na 2 grupy, zgodne z kierunkami kształcenia określonymi w § 2:

Grupa I - technik elektroenergetyk transportu szynowego

Grupa II - technik transportu kolejowego

Ocena: spełnia/nie spełnia

Dalsza rekrutacja prowadzona będzie osobno dla każdej z grup.

III. Rekrutacja – weryfikacja kryterium szczegółowego:

1. Badanie motywacji / ankieta motywacyjna

Zostanie oceniona motywacja na podstawie ankiety zawierającej 5 pytań. Przy każdej odpowiedzi nadawane będą punkty w skali od 1 do 5, wg klucza:

5 – zdecydowanie się zgadzam,

4 – raczej się zgadzam,

3 – trudno powiedzieć,

2 – raczej się nie zgadzam,

1 – zdecydowanie się nie zgadzam.

Średnia punków będzie stanowiła o wyniku.

2. Badanie frekwencji

Nadane zostaną punkty za frekwencję z ostatniego semestru zakończonego roku szkolnego, podaną procentowo. Ocena nastąpi wg. klucza:

100% - 90% - 5 pkt.

89% - 80% - 4 pkt.

79% - 70% - 3 pkt.

69% - 60% - 2 pkt.

59% - 50% - 1 pkt.

Poniżej 50% - 0 pkt.

3. Badanie średniej ocen z ostatniego semestru.

Nadane zostaną punkty za uzyskaną średnią ocen w ostatnim semestrze zakończonego roku szkolnego. Ocena nastąpi wg. klucza:

za średnią powyżej 5,0 - 5 pkt.

za średnią w przedziale 5,0 - 4,50 - 4 pkt.

za średnią w przedziale 4,49 - 4,00 - 3 pkt.

za średnią w przedziale 3,99 - 3,50 - 2 pkt.

za średnią w przedziale 3,49 - 3,00 - 1 pkt.

za średnią poniżej 3,0 - 0 pkt.

4. Znajomość języka angielskiego

Nadane zostaną punkty uzyskane za test językowy, przeprowadzony wśród uczniów, zainteresowanych udziałem w projekcie. Ocena nastąpi według klucza:

Celujący - 5 pkt.

Bardzo dobry - 4 pkt.

Dobry - 3 pkt.

Dostateczny - 2 pkt.

Poniżej oceny dostatecznej - 1 pkt.

4. Weryfikacja kryterium podstawowego i kryteriów szczegółowych nastąpi na podstawie danych podanych w treści formularza zgłoszeniowego przez ucznia oraz jego wychowawcę.

IV. Ocena kandydatów i procedura odwoławcza

1. Punkty uzyskane w wyniku weryfikacji kryteriów opisanych w pkt. III zostaną do siebie dodane, suma będzie stanowiła o wyniku rekrutacji. Uczniowie z największą ilością punktów w poszczególnych grupach, w ilości osób dla każdego kierunku określonej w §2, zostaną zakwalifikowani do projektu 
i wpisani na listy rankingowe. Osoby pozostałe zostaną wpisane na listy rezerwowe.

 

2. Ocena kandydatów zostanie dokonana przez organizację wysyłającą i zamieszczona na protokole, stanowiącym załącznik 4 do niniejszego regulaminu, w terminie ogłoszonym przez organizację wysyłającą.

3. Ocena niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z rekrutacji zostanie ogłoszona poprzez wywieszenie listy rankingowej i rezerwowej na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.

W związku z RODO  lista rankingowa i rezerwowa będzie dostępna u koordynatora projektu, w biurze projektu.

4. Lista rankingowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia ewentualnych odwołań.

5. Osoby wpisane na listę rezerwową będą mogły wziąć udział w projekcie w przypadku zwolnienia się w nim miejsca (rezygnacja ucznia z pierwszej listy). Dobór do projektu osób z listy rezerwowej będzie następował w kolejności wg. ilości uzyskanych punktów.

6. Osoby niezakwalifikowane do projektu mają prawo złożyć odwołanie w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

7. Odwołanie wraz z uzasadnieniem winno być złożone pisemnie do koordynatora projektu.

8. Po złożeniu odwołania koordynator projektu winien ponownie rozpatrzyć zgłoszenie kandydata 
w terminie 3 dni od przyjęcia odwołania i w przypadku stwierdzenia zasadności odwołania ogłosić niezwłocznie ostateczną listę rankingową i rezerwową.

 

V. Procedura w przypadku niepowodzenia rekrutacji i nabory dodatkowe

1. W razie niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń w danej grupie zawodowej lub wycofania się uczestnika lub innych zaistniałych okoliczności organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość ogłoszenia dodatkowego naboru i/lub zmiany liczby uczniów na poszczególnych kierunkach zawodowych w porozumieniu z organizacją przyjmującą.

2. Nabór dodatkowy może być prowadzony w trybie przyspieszonym, tj. bez zachowania terminu min. 2 tygodni przyjmowania zgłoszeń.

3. W przypadku jednakowej ilości punktów kilku osób, co utrudniłoby wyłonienie właściwej ilości uczestników, ustala się, iż wyższą wagę przy ocenie będą miały punkty z motywacji niż z ocen semestralnych.

 

 

 

 

§ 4

Wymagane dokumenty

1. Na etapie rekrutacji:

a) Formularz zgłoszeniowy,

b) Oświadczenie uczestnika projektu/zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

c) Oświadczenie uczestnika projektu/ klauzula informacyjna.

2. Po zakwalifikowaniu do projektu:

a) Deklaracja o stanie zdrowia,

b) Europass-CV w języku angielskim,

c) Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osoba uczącą się, wraz z częścią Warunki ogólne,

d) Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się,

e) Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności, czyli tzw. Karta Jakości Mobilności.

 

§ 5

Prawa i obowiązki uczestników projektu

Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:

1.         Udziału w zajęciach przygotowawczych z zakresu:

-      językowego,

-      kulturowego,

-      pedagogicznego,

2.         Uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych w czasie trwania projektu zarówno przed wyjazdem, w czasie pobytu na praktykach zawodowych, jak i po powrocie.

3.         Przygotowania i złożenia wymaganego zapisami umowy z uczestnikiem raportu w systemie Mobility Tool oraz wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych wymaganych dokumentów.

4.         Gromadzenia podczas pobytu w Czechach materiałów do opracowania narzędzi promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu, uczestniczenia w spotkaniach promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu.

5.         Współpracy z nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu w szkole oraz podczas pobytu w Czechach, przestrzegania poleceń opiekuna wyjeżdżającego z uczestnikami.

6.         Odbycia stażu zgodnie z programem praktyk oraz uczestnictwa w realizacji programu kulturowego zagwarantowanego w czasie pobytu w Czechach.

7.         Bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas podróży, odbywania praktyk zawodowych, udziału w programie kulturowym, przebywania na terenie miejsca zakwaterowania i podczas spędzania czasu wolnego.

8.         Bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających w czasie trwania mobilności. W przypadku stwierdzenia naruszenia przedmiotowych zakazów uczestnik zostanie bezwzględnie usunięty z udziału w projekcie 
i obciążony wszystkimi kosztami poniesionymi na organizację jego wyjazdu.

 

9.         Posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu za granicą, tj. ważny dowód osobisty lub paszport, dokumentów upoważniających do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej tj. np. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

§ 6

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

1.         Organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z projektu 
w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub zaprzestania nauki w szkole.

 

2.         Uczestnik ma prawo do rezygnacji z projektu bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej 
w przypadku gdy:

 

-      rezygnacja została zgłoszona na piśmie do dyrektora szkoły w terminie do 5 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny,

-      rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, działania siły wyższej i organizacja wysyłająca została zawiadomiona w terminie do 5 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Przyczyna rezygnacji nie może być znana przez uczestnika w momencie złożenia formularza zgłoszeniowego do projektu. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie (dowód) dot. sytuacji ją powodującej (np. zaświadczenie lekarskie).

W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

3.         W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie (z wyłączeniem okoliczności, których mowa w pkt. 2) lub wykluczenia z projektu, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, innych otrzymanych w ramach projektu najpóźniej 
w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.

 

4.         W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik może zostać obciążony kosztami poniesionymi na organizację jego udziału w projekcie.

§ 7

Postanowienia końcowe

 

1.    Organizacja wysyłająca zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.

2.    Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.

3.  Regulamin jest dostępny na stronie internetowej  http://www.gostek.eu/

 Marzena Orzoł

Dyrektor szkoły

 

Anna Kowalska

Koordynator projektu

 

Łazy, 07.09.2018 r.


 


  

W październiku br. uczniowie Zespołu Szkół im. R. Gostkowskiego, biorący udział w projekcie Erasmus + „Kolejarze otwarci na przyszłość w Europie”, brali udział w zajęciach związanych z kulturą Czech oraz zwyczajami panującymi w tym kraju. Uczniowie poznali tradycyjne czeskie potrawy, sławnych Czechów oraz otrzymali wiele informacji na temat Ostrawy. Przeprowadzone zajęcia kulturowe miały na celu przegotowanie uczniów do wyjazdu za granicę.

 


W dniach od 1.10.2018- 31.10.2018. 18 uczniów Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach odbyło 20 -godzinne szkolenie z języka angielskiego prowadzone przez mgr Agnieszkę Więckowską-Szkarłat w ramach projektu „Kolejarze otwarci na przyszłość w Europie” przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +

Uczniowie zostali przeszkoleni w zakresie słownictwa niezbędnego do komunikacji w różnych sytuacjach życia codziennego oraz specjalistycznego języka branży kolejowej. 

 


 

Rozpoczynamy rekrutację do projektu

"KOLEJARZE OTWARCI NA PRZYSZŁOŚĆ W EUROPIE"
skierowanego do uczniów z naszego technikum, z kierunków technik elektroenergetyk transportu szynowego i technik transportu szynowego
 
łącznie 18 osób 
Projekt realizowany będzie podczas dwóch mobilności.
Wstępny termin pierwszej mobilności to: 4 listopada 2018 r.
Miejsce stażu: Czechy, Ostrawa.


W ramach projektu zapewniamy:
 • atrakcyjne staże w czeskich przedsiębiorstwach
 • transport, ubezpieczenie
 • noclegi
 • wyżywienie w postaci śniadań i obiadokolacji
 • atrakcyjny program spędzania czasu wolnego, w tym wycieczki do Pragi i Brna
 • przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne i zawodowe przed wyjazdem
 
Formularz zgłoszeniowy można pobrać w szkole w siedzibie projektu Erasmus+. Wypełniony formularz należy złożyć do Pani Anny Kowalskiej koordynatora projektu do dnia 21.09.2018 r.
Regulamin rekrutacji dostępny jest w sekretariacie, u koordynatora projektu i na stronie internetowej szkoły.   REGULAMIN >>>
Zachęcamy do udziału!!! 

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Projekt „Kolejarze otwarci na przyszłość w Europie” jest realizowany przez Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach w okresie 01.08.2018 – 31.08.2019, przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus Plus.

  


 

Otwarci na przyszłość w Europie

Projekt „Kolejarze otwarci na przyszłość w Europie” jest realizowany przez Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach w okresie 01.08.2018 – 31.08.2019, przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Dofinansowanie wynosi 81 400,00 EUR.

         W ramach projektu 36 uczniów naszej szkoły z kierunków technik transportu kolejowego oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego wyjedzie na czterotygodniowe staże do czeskich przedsiębiorstw. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie kompetencji zawodowych, społecznych i językowych oraz zwiększenie szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy podopiecznych naszej placówki.

         Praktyki zorganizowane poza terytorium naszego kraju umożliwią uczestnikom zapoznanie się z nowoczesnymi osiągnięciami technologicznymi oraz europejskimi standardami zarządzania przedsiębiorstwem, co poszerzy ich horyzonty. Poza tym uczniowie zdobędą zagraniczne doświadczenie oraz wysokiej jakości kwalifikacje, co przyczyni się do wzmocnienia ich poczucia wartości, a co za tym idzie swobodniejszego poruszania się po rynku pracy. Dodatkowo realizacja projektu usprawni jakość kształcenia naszej placówki oraz zwiększy jej prestiż.

         Powyższe cele będą realizowane przez organizacje staży dla 36 uczniów szkoły w czeskim przedsiębiorstwie o profilach zgodnych z ich kierunkami kształcenia. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.08.2018 do 31.08.2019. Młodzież wyjedzie na dwie mobilności.

         Przed wyjazdem uczniowie skorzystają z zajęć przygotowujących ich do wyjazdu. Wsparcie językowe pozwoli im bliżej poznać słownictwo branżowe oraz zwroty niezbędne w codziennym porozumiewaniu się w języku czeskim oraz języku angielskim. Celem wsparcia kulturowego będzie zapoznanie uczniów z kulturą Czech, obyczajami i zwyczajami panującymi w tym kraju. Natomiast wsparcie pedagogiczne będzie miało na celu przygotowanie uczniów do pobytu w obcym środowisku, podniesienie motywacji uczniów oraz ich odporności na stres. Umiejętności uczniów zdobyte podczas staży zostaną potwierdzone przez dokumenty uznawane w Europie w ramach Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu zawodowym (ECVET), dokument Europass Mobilność oraz krajowe certyfikaty, które z pewnością stanowić będą istotny punkt CV i zwrócą uwagę potencjalnych pracodawców.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki, przejazdy lokalne w Czechach pokryte zostaną z budżetu projektu.